Հայակական Լեռնաշխարհ (!?!) Հայասա (!?!) Արտաշես I (!?!)
Տիգրան II Մեծ (!?!) Կիլիկիա (!?!) I - Հ. Հանրապետություն (!?!)
II - Հ. Հանրապետություն (!?!) III - Հ. Հանրապետություն (!?!) Ապագա (!?!)