Գլխավոր էջ

Հայ պատմիչներ


 

Կորյուն
 
Ագաթանգեողս
 
   
Աբրահամ Խոստովանող
 
Եղիշե
 
   
Փավստոս Բյուզանդ
 
Մովսես Խորենացի
Մովսես Խորենացի-Հայոց Պատմություն
   
Ղազար Փարպեցի
 
Մամբրե Վերծանող
 
   
Պետրոս Սյունեցի
 
Անաստաս Ոարդաապետ
 
   
Աբրահամ Մամիկոնյան
 
Աթենաս Տարոնեցի
 
   
Սեբեոս
 
Հովհան Մաիկոնյան
 
   
Անանիա Շիրակացի
 
Մովսես Կաղանկատվեցի
 
   
Ղեվոնդ
 
Շապուհ Բագրատունի
 
   
Ահարոն Վարդապետ
 
 
   
Թովամ Արծրունի
 
Հովհաննես Դրասխանակերտցի
 
   
Անանուն Արծրունի
 
Մովսես Դասխուրանցի
 
   
Մեսրոպ Երեց
 
Ուղթանես
 
   
Անանուև Զրուցագիր
 
Ստեփանոս Տարոնեցի
 
   
Ղուկաս Գրիչ
 
Հովհանես Կոզեռն
 
   
Արիստակես Լաստիվերցի
 
Հակոբ Սանահնեցի
 
   
Հովհանես Իմաստասեր
 
Մաթես Ուռհայեցի
 
   
Գրիգոր Երեց
 
Սամվել Անեցի
 
   
Ներսես Շնորհալի
 
Անանուն(XII դ.)
 
   
Գրիգոր Տղա
 
Մխիթար Անեցի
 
Աբուսահլ-Ալ-Առման
 
Մխիթար Գոշ
 
   
Անանուն(XII-XIII դ)
 
Վանական Վարդապետ
 
   
Կիրակոս Գանձակեցի
 
Վարդան Արևելցի
 
   
Սմբատ Սպարապետ
 
Գրիգոր ԱԿներցի
 
   
Անանուն(XIII դ)
 
Վահրամ Րաբունի
 
Մխիթար Այրիվանեցի
 
Ստեփանոս Եպիսկոպոս
 
   
Խեթում բ
 
Ստեփանոս Օրբիլյան
 
   
Անանուն Սեբաստացի(XIIդ -XIV դ)
 
Խեթում պատմիչ
 
   
Անանուն(XII դ-XIV դ)
 
Սարգիս Քահանա
 
   
Խեթում նղիրցի
 
Անանուն(XIV )
 
   
Ներեսես Պալիանենթ
 
Ստեփանոս և ներսես Մեծոփեցիներ
 
   
Վասիլ Մարաջախտ
 
Անանուն 14-15 դարեր
 
   
Գրիգոր Խլաթեցի
 
Թովմա Մինասեց
 
   
Թովմա ՄԵծոփեցի
 
Առաքել Բաղիշեցի
 
   
Աբրահամ Անկյուրացի
 
Դավիթ Վերվինցի
 
   
Կիրակոս Բանասեր Ռշտունցի
 
Մոցսես Արծկեցի
 
   
Մարտիրոս Երզնկացի
 
Բարսեղ Արճիշեցի
 
   
Կարապետ Բաղիշեցի
 
Հովհաննես Արճիշեցի
 
   
Անանուն(XVI դ-1)
 
Անանուն(XVI դ -2)
 
   
Բարսեղ Վարագեցի
 
Սիմեոն Ապարանեցի
 
   
Անդրեաս Եվդոկացի
 
Սարգիս Աբեղա
 
   
Անանուն Սեբաստացի (XVI-XVII դ)
 
Հովհաննիսիկ Ծարեցի
 
   
Հակոբ Թոխհաթցի
 
Ներսես Բաղիշեցի
 
   
Ազարիա Սասենցի
 
Հովհանես ավագերեց Կամենացի
 
   
խաչատուր Թոխաթցի
 
Ավգուստինիոս Բաջեցի
 
   
Հովհանես Կամենացի
 
Գրիգոր Դարանաղցի
 
   
Սիմեոն Լեհացի
 
Ակոփ Հիսուսի
 
   
Անանուն(XVI-XVII դդ)
 
Անաուն (XVIIդ-1)
 
   
Անաուն(XVII դ-2)
 
Խաչատուր Կաֆայեցի
 
   
Վարդան Բաղիշեցի
 
Դավիթ Բաղիշեցի
 
   
Առաքել Դավրիժեցի
 
Հակոբ Կարնեցի
 
   
Հովհաննես Թութունջի
 
Զաքարիա Ագուլեցի
 
   
Գրիգոր Վարագեցի
 
Մարտիրոս Ղրիմեցի
 
   
Անանուն Լիվոռնացի(XVII դ)
 
Հովհանես Ջուղաեցի(XVII դ)
 
   
Երեմիա Չելեպի Քյոմուրճյան
 
Գաբրիել Թոխատեցի
 
   
Զաքարիա Քանաքեռցի
 
 
   
Անանուն Վանեցի(XVII դ)
 
Հովհան-Թովմաս Յոսեֆովիչ
 
   
Մինաս Ամդեցի
 
Մաղակիա Ճեվահիրճյան
 
   
Անանուն(XVII-XVIII դ)
 
Զուար Ճիյերճի Օղլի
 
   
Ավետիք Տիգրանակերտցի
 
Անտոն Կուտինացի
 
   

Բարսեղ Գրիչ և Մելիք Քեամալ

 

Ստեփանոս Դաշտեցի

 
   

Պետրոս Դի Սարգիս Գիլանենց

 

Եսայի Հասան Ջալալյան

 
   

Իսահակ Վարդապետ

 
Անանուն Վանեցի (XVII-XVIII դդ)
 
   

Հովհաննես Հաննա

 

Մարտիրոս դի Առաքել

 
   

Ղուկաս Սեբաստացի

 
Անանուն (XVII-XVIII դդ)
 
   

Աբրահամ Կրետացի

 

Աբրահամ Երևանցի

 
   

Ստեփանոս Ռոշքա

 

Գրիգոր և Ուրախ Կարինցիներ

 
   

Բաղդասար Դպիր

 

Սիմեոն Երեևանցի

 
   

Թովմաս Խոջամալյան

 

Աստվածատուր Ակնեցի

 
   

Մովսես Բաղրամյան

 
Անաուն (XVIII դ)
 
   

խաչատուր Ջուղայեցի

 
Անանուն Վանեցի (XVIII դ)
 
   

Հակոփ Տիվրկիեցի

 

Միքայել Չամչյան

 
   

Հովսեփ Եմին

 

Հովաննես Թովմաճան

 
   

Ստեփանոս Երեց

 

Գեվորգ Դպիր Պալատեցի

 
   

Հարություն Արարատյան

 

Պողոս Կաղզվանեցի

 
   

Մարտիրոս Խալիֆա

 

Եգոր Խուբով

 
   

Հովհանես Ղրիմեցի

 

Հովհանես Սեբաստացի

 
   

Մանվել Կյումուշխանեցի

 

Իսահասկ Սահրադյան

 
   


Материал скомпонован и отредактирован: Аршам Агамалян 

=== result ===
Click on icons for more info